Д/д Дугаар Нэр Огноо Файл
1 А216 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2020-12-03 ТАТАХ
2 А20 Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штаб байгуулах тухай. 2020-11-18 ТАТАХ
3 А18 Шүүхийн шинжилгээний байгуулагын сарын онцлох албан хаагчийг шалгаруулж, урамшуулал олгох журам. 2020-10-06 ТАТАХ
4 01-5693 Газар, хэлтэс, аймгийн шүүхийн шинжилгээний албаны дарга нар үүрэг, чиглэл хүргүүлэх тухай 2020-10-06 ТАТАХ
5 Б282 Захирлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай. 2020-09-01 ТАТАХ
6 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, дэд сайд болон хууль зүй, дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргын өгсөн үүрэг, даалгаврыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 2020-07-30 ТАТАХ
7 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГЫН БАРИМ БИЧИГ-ийн хүрээнд 2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 2020-03-06 ТАТАХ
8 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын 2017-2020 оны АЛБАН ХААГЧ, АЖИЛТНУУДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР-ийн хүрээнд 2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 2020-03-06 ТАТАХ
9 А02 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын албан хаагч, ажилтнуудын 2020-2024 оны сургалтын хөтөлбөр батлах тухай. 2020-01-16 ТАТАХ
10 Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2020-01-14 ТАТАХ
11 2017-01 Засгийн Газрын САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ 2017 оны 01 дүгээр албан даалгаврыг 2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 2020-01-13 ТАТАХ
12 2018-258 ТӨРИЙН АЛБАНЫ САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоолыг 2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 2020-01-13 ТАТАХ
13 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө 2020-01-13 ТАТАХ
14 Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016-2020 оын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг 2020 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2020-01-13 ТАТАХ
15 A17 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам. 2019-09-16 ТАТАХ
16 A15 Генетик мдэээллийн нэгдсэн санд мэдээлэл оруулах, өөрчлөх, устгах, хуулбарлах, засвар үйлчилгээ хийх, мэдээллийн нууц хадгалах, хяналт тавих журам. 2019-08-07 ТАТАХ
17 A16 Генетик мэдээллийн нэгдсэн сангаас мэдээлэл, лавлагаа өгөх журам. 2019-08-07 ТАТАХ
18 A12 Төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах журам. 2019-04-22 ТАТАХ
19 A11 Эцэг, эх тогтоох ДНХ-ийн шинжилгээнд дээж авах, кодлох, шинжээчид хуваарилах, илгээх журам. 2018-10-31 ТАТАХ
20 A10 Бичиг баримт, тамга тэмдгийн дардасны харьцуулах загварын сан бүрдүүлэх, ашиглах журам. 2018-10-10 ТАТАХ
21 Б372 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай. 2018-09-19 ТАТАХ
22 01 Монгол Улсын Ерөнхий Сайдын өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт. 2018-08-14 ТАТАХ
23 A06 Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг батлах тухай. 2018-06-06 ТАТАХ
24 Б136 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай. 2018-04-25 ТАТАХ
25 A36 Шинжилгээний объектыг шүүхийн шинжилгээний байгууллагад хүргүүлэх, хадгалах, шилжүүлэх, устгах журам. 2018-04-06 ТАТАХ
26 А11-141 Эдийн засгийн шинжилгээ хийх журам батлах тухай. 2017-05-03 ТАТАХ
27 А115-176-142 Шүүх эмнэлгийн төлбөрт үйлчилгээний журам батлах тухай. 2017-05-03 ТАТАХ
28 A03 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журам. 2017-03-28 ТАТАХ
29 Б80 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын алба хаагч, ажилтны сахилга, ёс зүйн хяналтын талоны загвар, журмыг хүчингүй болгох тухай. 2017-03-03 ТАТАХ
30 01 Албаны хариуцлага, сахилга батыг сайжруулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай. 2017-02-10 ТАТАХ
31 A02 Журам, маягт, загвар, үлгэрчилсэн заавар батлах тухай. 2017-02-08 ТАТАХ
32 A19 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын алба хаагчийн сахилгын дүрэм батлах тухай. 2017-01-30 ТАТАХ
33 A19 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын алба хаагчийн сахилгын дүрэм батлах тухай. 2017-01-30 ТАТАХ
34 A01 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын шагналын журам. 2017-01-26 ТАТАХ
35 А42 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай. 2016-09-14 ТАТАХ
36 А118 Шүүхийн шинжилгээний байгуулагын хөгжлийн стратеги хөтөлбөр батлах тухай. 2016-04-20 ТАТАХ
37 560 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын төрийн нууцыг хамгаалах журам. 2015-10-08 ТАТАХ
38 511 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журам. 2015-09-11 ТАТАХ
39 465 Гадаад улсад орон тооны бус төлөөлөгч ажиллуулах журам. 2015-08-25 ТАТАХ
40 677 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын үйл ажиллагаанд Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх аргачлал батлах тухай. 2014-12-10 ТАТАХ
41 215-421 Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх журам. 2014-12-05 ТАТАХ
42 216-422 Гэмтлийн зэрэг тогтоох журам. 2014-12-05 ТАТАХ
43 217-423 Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийн эрүүл мэндийн байгууллагад байрлуулах журам. 2014-12-05 ТАТАХ
44 251-421 Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх журам. 2014-12-05 ТАТАХ
45 611 Галт зэвсгийн хонгио, хошууг улсын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэх журам. 2014-11-25 ТАТАХ
46 662 Салах ёс гүйцэтгэх ёслолын танхимын үйлчилгээний журам. 2014-11-25 ТАТАХ
47 208 Шинжилгээний обьектыг шүүхийн шинжилгээний байгууллагад хүргүүлэх, хадгалах, шилжүүлэх, устгах журам. 2014-11-24 ТАТАХ
48 599 Цогцос хүлээн авах, хадгалах, хүлээлгэн өгөх журам. 2014-10-30 ТАТАХ
49 337 Хөдөлмөрийн гэрээний заавар батлах тухай. 2014-06-10 ТАТАХ
50 151 Бүртгэлийн маягт батлах тухай. 2014-04-07 ТАТАХ
51 59 Эцэг, эх тогтоох шинжилгээнд ДНХ-ийн дээж авах, битүүмжлэх, хүргүүлэх журам. 2014-02-05 ТАТАХ
52 818 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын 2013-2016 оны албан хаагч, ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр батлах тухай. 2013-12-31 ТАТАХ
53 801 Шүүх шинжилгээ хийх ажиллагаанд тавих шаардлага, байгууллагын стандарт батлах тухай. 2013-12-25 ТАТАХ
54 762 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтны Албаны ялгах энгэрийн тэмдгийн загвар батлах тухай. 2013-12-10 ТАТАХ
55 763 Албанын ялгах/энгэрийн/ тэмдэг хэрэглэх журам. 2013-12-10 ТАТАХ
56 248 Эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлал батлах тухай. 2013-12-03 ТАТАХ
57 751 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын 2013-2016 оны хүний нөөцийн төлөвлөлт, хөтөлбөр шинэчлэн батлах тухай. 2013-12-03 ТАТАХ
58 697 Цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийн журам. 2013-10-29 ТАТАХ
59 676 Хөтөлбөр, журам шинэчлэн батлах тухай. 2013-10-22 ТАТАХ
60 680 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын шагналын журам. 2013-10-22 ТАТАХ
61 681 Ажлын үзүүлэлт батлах тухай. 2013-10-22 ТАТАХ
62 652 Цогцост үзлэг хийх, зөөвөрлөх, задлан шинжилгээнд орлоцсоны нэмэгдэл олгох журам. 2013-10-11 ТАТАХ
63 643 Нийслэийн шүүхийн шинжилгээний албаны архивын журам. 2013-10-08 ТАТАХ
64 322 Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам. 2013-09-21 ТАТАХ
65 573 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын хэмжээнд хэт богино долгионы радио холбоо хэрэглэх журам. 2013-09-06 ТАТАХ
66 207 Журам тогтоох тухай. 2013-03-07 ТАТАХ
67 94 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн шуурхай удирдлагын ерөнхий зохицуулагчийн ажиллах журам. 2013-01-25 ТАТАХ
68 04 Үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай. 2013-01-11 ТАТАХ
69 546 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагад хийгдэж буй үзлэг, шинжилгээний талаар эрх бүхий албан тушаалтанд мэдээлэл, лавлагаа өгөх журам. 2012-12-25 ТАТАХ
70 134 Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам. 2012-11-01 ТАТАХ
71 474 Онц хүнд гэмт хэргийн газрын үзлэгт багаар ажиллах журам. 2012-11-01 ТАТАХ
72 452 Хууль зүйн салбарын нээлттэй бодлогыг байгууллагын хэмжээнд хэрэгжүүлэх журам. 2012-10-18 ТАТАХ
73 451 Иргэдээс шүүхийн шинжилгээний байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам. 2012-10-17 ТАТАХ
74 15 Хууль зүйн салбарын Нээлттэй бодлого баримт бичиг батлах тухай. 2012-09-21 ТАТАХ
75 367 Автомашины зарим эд ангийн мэдээллийн төрөлжсөн сан бүрдүүлэх, ашиглах заавар батлах тухай. 2012-09-14 ТАТАХ
76 368 Е3500 зөөврийн тэсэрч дэлбэрэх бодис илрүүлэгч багажийн ашиглалтын горим, аргачлал батлах тухай. 2012-09-14 ТАТАХ
77 385-278 Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн захирлын хамтарсан тушаал. 2012-06-27 ТАТАХ
78 343-249 Шинжилгээний обьектийн дагавар хуудасны загвар батлах тухай. 2012-06-13 ТАТАХ
79 85 Шүүхийн шинжилгээний ажилтны онцгойн нэмэгдлийн журам. 2012-03-21 ТАТАХ
80 81 Гэрэл зургийн дижитал төхөөрөмж ашиглах журам. 2012-02-17 ТАТАХ
81 16 Генетик мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлж, ашиглах журам. 2012-01-27 ТАТАХ
82 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль. 2012-01-19 ТАТАХ
83 464 Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний албаны криминалистикийн лабораторийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, байгууллагын стандарт батлах тухай. 2011-11-14 ТАТАХ
84 427 Албаны шалгалт явуулах журам. 2011-10-18 ТАТАХ
85 153-158 Журам тогтоох тухай. 2011-09-15 ТАТАХ
86 143 Дуу авианы адилтгалын шинжилгээ хийх журам. 2011-08-23 ТАТАХ
87 81 Аймаг, нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний албаны дүрэм. 2011-05-03 ТАТАХ
88 206 Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний албаны жижүүрийн ажиллах журам. 2011-05-03 ТАТАХ
89 343 Шүүхийн шинжилгээний ажлын чанарын үндсэн шалгуур үзүүлэлт батлах тухай. 2010-11-29 ТАТАХ
90 320 Эдийн засгийн шинжилгээнд тавигдах шаардлага, байгууллагын стандарт батлах тухай. 2010-11-04 ТАТАХ
91 291 Маягт батлах тухай. 2010-10-14 ТАТАХ
92 157 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтныг аттестатчилах журам. 2010-09-03 ТАТАХ
93 119 Криминалистикийн шинжилгээ хийх журам. 2010-07-01 ТАТАХ
94 110-137 Эдийн засгийн шинжилгээ хийх журам. 2010-06-18 ТАТАХ
95 125 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтны дүрэмт хувцас хэрэглэх, цол олгох журам. 2010-05-26 ТАТАХ
96 135 Шинжилгээний обьект хадгалах зааврын нийтлэг үндэслэл, Химийн шинжилгээний обьект хадгалах заавар. 2010-05-21 ТАТАХ
97 133 Жижүүрийн шинжээч эмч, туслах ажилтны үйл ажиллагаанд хяналт тавих, ажил хүлээлцэх журам. 2010-05-17 ТАТАХ
98 60 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын алба хаагчийн сахилгын дүрэм. 2010-04-05 ТАТАХ
99 59 Байгууллагын стандарт батлах тухай. 2010-03-04 ТАТАХ
100 24 Журам тогтоох тухай. 2010-02-02 ТАТАХ
101 23 Гарын хээний сан ашиглах үйл ажиллагаанд мөрдөх журам. 2010-02-01 ТАТАХ
102 19 Ахмадын хороо байгуулах тухай. 2010-01-18 ТАТАХ
103 10 Журмын хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээний тухай. 2010-01-06 ТАТАХ
104 Шүүхийн шинжилгээний тухай хууль. 2009-12-03 ТАТАХ
105 456 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын химийн лабораторийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага, байгууллагын стандарт. 2009-11-06 ТАТАХ
106 308-189-129 Нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулах тухай. 2009-09-22 ТАТАХ
107 178 Хэн болох нь тогтоогдоогүй, хариуцах эзэнгүй хүний цогцосны мэдээллийн нэгдсэн сангийн журам. 2009-08-31 ТАТАХ
108 156 Хөгжлийн стратеги хөтөлбөр. 2009-07-15 ТАТАХ
109 306 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын архивын журам. 2009-06-30 ТАТАХ
110 284 Сахилга ёс зүйн хяналтын талоны загвар, журам батлах тухай. 2009-06-05 ТАТАХ
111 121 Шинжээчийн алдар хүндэт тэмдэг бий болгох журам. 2009-05-29 ТАТАХ
112 274 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажил, үйлчилгээнд тавигдах ерөнхий шаардлага, байгууллагын стандарт батлах тухай. 2009-05-18 ТАТАХ
113 143 Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт. 2009-05-14 ТАТАХ
114 110 Гарын хээний нэгдсэн сангийн журам. 2009-05-11 ТАТАХ
115 199 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын албаны үнэмлэх олгох, хэрэглэх журам. 2009-03-25 ТАТАХ
116 198 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм. 2009-03-24 ТАТАХ
117 73-102 Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн захирлын хамтарсан тушаал. 2009-02-09 ТАТАХ
118 28 Зарим цогцос оршуулах журам. 2009-01-28 ТАТАХ
119 19 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай. 2009-01-21 ТАТАХ
120 67 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн тогтоох тухай. 2008-12-24 ТАТАХ
121 68 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, захирагчийн ажлын албаны бүтэц. 2008-12-24 ТАТАХ
122 178 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах журам. 2008-10-29 ТАТАХ
123 363 Ажлын үзүүлэлт батлах тухай. 2008-08-24 ТАТАХ
124 170-271 Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан тушаал. 2008-07-07 ТАТАХ
125 120-27 Онцгой байдлын ерөнхий газар, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төвийн даргын хамтарсан тушаал. 2008-07-07 ТАТАХ
126 76 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын нууц хамгаалах журам. 2008-05-05 ТАТАХ
127 08 Алба хаагчийг судлах, томилох, чөлөөлөх ажлын заавар батлах тухай. 2008-01-30 ТАТАХ
128 09 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төвд асуудал оруулах журам. 2008-01-30 ТАТАХ
129 270 Шүүхийн шинжилгээний алба байгуулах тухай. 2007-10-17 ТАТАХ
130 64 Хөдөлгөөнт мини лаборатори ашилах журам. 2007-05-07 ТАТАХ
131 153 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төвийн Криминалистик, Шүүх эмнэлгийн шинжээчийн жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэхдээ дагаж мөрдөх журам. 2006-10-16 ТАТАХ
132 127 Албаны галт зэвсэг, сум хэрэгслийн бүртгэл тооцоо хөтлөх, олгох, ашиглах, хадгалах журам. 2006-09-01 ТАТАХ
133 Авлигын эсрэг хууль. 2006-07-06 ТАТАХ
134 63 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төв байгуулах тухай. 2005-03-23 ТАТАХ
135 Төрийн албаны тухай хууль. 2002-06-28 ТАТАХ
136 Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002-01-10 ТАТАХ
137 Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль. 2002-01-10 ТАТАХ
138 Эрүүгийн хууль. 2002-01-03 ТАТАХ
139 96 Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам. 1995-06-14 ТАТАХ
140 Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль. 1994-06-13 ТАТАХ
141 Монгол Улсын Үндсэн хууль. 1992-01-13 ТАТАХ