Д/д Дугаар Нэр Огноо Файл
1 Монгол Улсын Үндсэн хууль. 1992-01-13 ТАТАХ
2 Шүүхийн шинжилгээний тухай хууль. 2009-12-03 ТАТАХ
3 Эрүүгийн хууль. 2002-01-03 ТАТАХ
4 Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002-01-10 ТАТАХ
5 Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль. 2002-01-10 ТАТАХ
6 Төрийн албаны тухай хууль. 2002-06-28 ТАТАХ
7 Авлигын эсрэг хууль. 2006-07-06 ТАТАХ
8 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль. 2012-01-19 ТАТАХ
9 Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль. 1994-06-13 ТАТАХ