Д/д Дугаар Нэр Огноо Файл
1 А216 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2020-12-03 ТАТАХ
2 A19 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын алба хаагчийн сахилгын дүрэм батлах тухай. 2017-01-30 ТАТАХ
3 А42 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай. 2016-09-14 ТАТАХ
4 А118 Шүүхийн шинжилгээний байгуулагын хөгжлийн стратеги хөтөлбөр батлах тухай. 2016-04-20 ТАТАХ
5 208 Шинжилгээний обьектыг шүүхийн шинжилгээний байгууллагад хүргүүлэх, хадгалах, шилжүүлэх, устгах журам. 2014-11-24 ТАТАХ
6 248 Эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлал батлах тухай. 2013-12-03 ТАТАХ
7 04 Үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай. 2013-01-11 ТАТАХ
8 15 Хууль зүйн салбарын Нээлттэй бодлого баримт бичиг батлах тухай. 2012-09-21 ТАТАХ
9 16 Генетик мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлж, ашиглах журам. 2012-01-27 ТАТАХ
10 143 Дуу авианы адилтгалын шинжилгээ хийх журам. 2011-08-23 ТАТАХ
11 81 Аймаг, нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний албаны дүрэм. 2011-05-03 ТАТАХ
12 157 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтныг аттестатчилах журам. 2010-09-03 ТАТАХ
13 119 Криминалистикийн шинжилгээ хийх журам. 2010-07-01 ТАТАХ
14 60 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын алба хаагчийн сахилгын дүрэм. 2010-04-05 ТАТАХ
15 178 Хэн болох нь тогтоогдоогүй, хариуцах эзэнгүй хүний цогцосны мэдээллийн нэгдсэн сангийн журам. 2009-08-31 ТАТАХ
16 156 Хөгжлийн стратеги хөтөлбөр. 2009-07-15 ТАТАХ
17 121 Шинжээчийн алдар хүндэт тэмдэг бий болгох журам. 2009-05-29 ТАТАХ
18 110 Гарын хээний нэгдсэн сангийн журам. 2009-05-11 ТАТАХ