Д/д Дугаар Нэр Огноо Файл
1 А20 Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штаб байгуулах тухай. 2020-11-18 ТАТАХ
2 А18 Шүүхийн шинжилгээний байгуулагын сарын онцлох албан хаагчийг шалгаруулж, урамшуулал олгох журам. 2020-10-06 ТАТАХ
3 Б282 Захирлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай. 2020-09-01 ТАТАХ
4 А02 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын албан хаагч, ажилтнуудын 2020-2024 оны сургалтын хөтөлбөр батлах тухай. 2020-01-16 ТАТАХ
5 A17 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам. 2019-09-16 ТАТАХ
6 A15 Генетик мдэээллийн нэгдсэн санд мэдээлэл оруулах, өөрчлөх, устгах, хуулбарлах, засвар үйлчилгээ хийх, мэдээллийн нууц хадгалах, хяналт тавих журам. 2019-08-07 ТАТАХ
7 A16 Генетик мэдээллийн нэгдсэн сангаас мэдээлэл, лавлагаа өгөх журам. 2019-08-07 ТАТАХ
8 A12 Төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах журам. 2019-04-22 ТАТАХ
9 A11 Эцэг, эх тогтоох ДНХ-ийн шинжилгээнд дээж авах, кодлох, шинжээчид хуваарилах, илгээх журам. 2018-10-31 ТАТАХ
10 A10 Бичиг баримт, тамга тэмдгийн дардасны харьцуулах загварын сан бүрдүүлэх, ашиглах журам. 2018-10-10 ТАТАХ
11 Б372 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай. 2018-09-19 ТАТАХ
12 01 Монгол Улсын Ерөнхий Сайдын өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт. 2018-08-14 ТАТАХ
13 A06 Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг батлах тухай. 2018-06-06 ТАТАХ
14 Б136 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай. 2018-04-25 ТАТАХ
15 A03 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журам. 2017-03-28 ТАТАХ
16 Б80 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын алба хаагч, ажилтны сахилга, ёс зүйн хяналтын талоны загвар, журмыг хүчингүй болгох тухай. 2017-03-03 ТАТАХ
17 01 Албаны хариуцлага, сахилга батыг сайжруулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай. 2017-02-10 ТАТАХ
18 A02 Журам, маягт, загвар, үлгэрчилсэн заавар батлах тухай. 2017-02-08 ТАТАХ
19 A19 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын алба хаагчийн сахилгын дүрэм батлах тухай. 2017-01-30 ТАТАХ
20 A01 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын шагналын журам. 2017-01-26 ТАТАХ
21 560 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын төрийн нууцыг хамгаалах журам. 2015-10-08 ТАТАХ
22 511 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журам. 2015-09-11 ТАТАХ
23 465 Гадаад улсад орон тооны бус төлөөлөгч ажиллуулах журам. 2015-08-25 ТАТАХ
24 677 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын үйл ажиллагаанд Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх аргачлал батлах тухай. 2014-12-10 ТАТАХ
25 611 Галт зэвсгийн хонгио, хошууг улсын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэх журам. 2014-11-25 ТАТАХ
26 662 Салах ёс гүйцэтгэх ёслолын танхимын үйлчилгээний журам. 2014-11-25 ТАТАХ
27 599 Цогцос хүлээн авах, хадгалах, хүлээлгэн өгөх журам. 2014-10-30 ТАТАХ
28 337 Хөдөлмөрийн гэрээний заавар батлах тухай. 2014-06-10 ТАТАХ
29 151 Бүртгэлийн маягт батлах тухай. 2014-04-07 ТАТАХ
30 59 Эцэг, эх тогтоох шинжилгээнд ДНХ-ийн дээж авах, битүүмжлэх, хүргүүлэх журам. 2014-02-05 ТАТАХ
31 818 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын 2013-2016 оны албан хаагч, ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр батлах тухай. 2013-12-31 ТАТАХ
32 801 Шүүх шинжилгээ хийх ажиллагаанд тавих шаардлага, байгууллагын стандарт батлах тухай. 2013-12-25 ТАТАХ
33 762 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтны Албаны ялгах энгэрийн тэмдгийн загвар батлах тухай. 2013-12-10 ТАТАХ
34 763 Албанын ялгах/энгэрийн/ тэмдэг хэрэглэх журам. 2013-12-10 ТАТАХ
35 751 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын 2013-2016 оны хүний нөөцийн төлөвлөлт, хөтөлбөр шинэчлэн батлах тухай. 2013-12-03 ТАТАХ
36 697 Цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийн журам. 2013-10-29 ТАТАХ
37 676 Хөтөлбөр, журам шинэчлэн батлах тухай. 2013-10-22 ТАТАХ
38 680 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын шагналын журам. 2013-10-22 ТАТАХ
39 681 Ажлын үзүүлэлт батлах тухай. 2013-10-22 ТАТАХ
40 652 Цогцост үзлэг хийх, зөөвөрлөх, задлан шинжилгээнд орлоцсоны нэмэгдэл олгох журам. 2013-10-11 ТАТАХ
41 643 Нийслэийн шүүхийн шинжилгээний албаны архивын журам. 2013-10-08 ТАТАХ
42 573 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын хэмжээнд хэт богино долгионы радио холбоо хэрэглэх журам. 2013-09-06 ТАТАХ
43 207 Журам тогтоох тухай. 2013-03-07 ТАТАХ
44 94 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн шуурхай удирдлагын ерөнхий зохицуулагчийн ажиллах журам. 2013-01-25 ТАТАХ
45 546 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагад хийгдэж буй үзлэг, шинжилгээний талаар эрх бүхий албан тушаалтанд мэдээлэл, лавлагаа өгөх журам. 2012-12-25 ТАТАХ
46 474 Онц хүнд гэмт хэргийн газрын үзлэгт багаар ажиллах журам. 2012-11-01 ТАТАХ
47 452 Хууль зүйн салбарын нээлттэй бодлогыг байгууллагын хэмжээнд хэрэгжүүлэх журам. 2012-10-18 ТАТАХ
48 451 Иргэдээс шүүхийн шинжилгээний байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам. 2012-10-17 ТАТАХ
49 367 Автомашины зарим эд ангийн мэдээллийн төрөлжсөн сан бүрдүүлэх, ашиглах заавар батлах тухай. 2012-09-14 ТАТАХ
50 368 Е3500 зөөврийн тэсэрч дэлбэрэх бодис илрүүлэгч багажийн ашиглалтын горим, аргачлал батлах тухай. 2012-09-14 ТАТАХ
51 81 Гэрэл зургийн дижитал төхөөрөмж ашиглах журам. 2012-02-17 ТАТАХ
52 464 Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний албаны криминалистикийн лабораторийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, байгууллагын стандарт батлах тухай. 2011-11-14 ТАТАХ
53 427 Албаны шалгалт явуулах журам. 2011-10-18 ТАТАХ
54 206 Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний албаны жижүүрийн ажиллах журам. 2011-05-03 ТАТАХ
55 343 Шүүхийн шинжилгээний ажлын чанарын үндсэн шалгуур үзүүлэлт батлах тухай. 2010-11-29 ТАТАХ
56 320 Эдийн засгийн шинжилгээнд тавигдах шаардлага, байгууллагын стандарт батлах тухай. 2010-11-04 ТАТАХ
57 291 Маягт батлах тухай. 2010-10-14 ТАТАХ
58 135 Шинжилгээний обьект хадгалах зааврын нийтлэг үндэслэл, Химийн шинжилгээний обьект хадгалах заавар. 2010-05-21 ТАТАХ
59 133 Жижүүрийн шинжээч эмч, туслах ажилтны үйл ажиллагаанд хяналт тавих, ажил хүлээлцэх журам. 2010-05-17 ТАТАХ
60 59 Байгууллагын стандарт батлах тухай. 2010-03-04 ТАТАХ
61 24 Журам тогтоох тухай. 2010-02-02 ТАТАХ
62 23 Гарын хээний сан ашиглах үйл ажиллагаанд мөрдөх журам. 2010-02-01 ТАТАХ
63 19 Ахмадын хороо байгуулах тухай. 2010-01-18 ТАТАХ
64 10 Журмын хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээний тухай. 2010-01-06 ТАТАХ
65 456 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын химийн лабораторийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага, байгууллагын стандарт. 2009-11-06 ТАТАХ
66 306 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын архивын журам. 2009-06-30 ТАТАХ
67 284 Сахилга ёс зүйн хяналтын талоны загвар, журам батлах тухай. 2009-06-05 ТАТАХ
68 274 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажил, үйлчилгээнд тавигдах ерөнхий шаардлага, байгууллагын стандарт батлах тухай. 2009-05-18 ТАТАХ
69 199 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын албаны үнэмлэх олгох, хэрэглэх журам. 2009-03-25 ТАТАХ
70 198 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм. 2009-03-24 ТАТАХ
71 178 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах журам. 2008-10-29 ТАТАХ
72 363 Ажлын үзүүлэлт батлах тухай. 2008-08-24 ТАТАХ
73 76 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын нууц хамгаалах журам. 2008-05-05 ТАТАХ
74 08 Алба хаагчийг судлах, томилох, чөлөөлөх ажлын заавар батлах тухай. 2008-01-30 ТАТАХ
75 09 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төвд асуудал оруулах журам. 2008-01-30 ТАТАХ
76 64 Хөдөлгөөнт мини лаборатори ашилах журам. 2007-05-07 ТАТАХ
77 153 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төвийн Криминалистик, Шүүх эмнэлгийн шинжээчийн жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэхдээ дагаж мөрдөх журам. 2006-10-16 ТАТАХ
78 127 Албаны галт зэвсэг, сум хэрэгслийн бүртгэл тооцоо хөтлөх, олгох, ашиглах, хадгалах журам. 2006-09-01 ТАТАХ